ÁSZF

Obchodné podmienky

Základné pojmy
1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu LTEX.SK je spoločnosť:

LTEX com s r.o.
M.Rázusa 3
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 36 755 800
DIČ: 2022352574
IČ DPH: SK2022352574
Č.OZP-B/2007/01907-2/CR1
Č.živ.registra: 350-24155
(ďalej len prevádzkovateľ)

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.ltex.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom stránky www.ltex.sk sú záväzné.

1.3 Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom. Objednávka nad 10.000Sk (331,94EUR) bude overená telefonicky v najneskôr v nasledovný pracovný deň po prijatí objednávky.

2 Dodanie tovaru
2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

2.2 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.4 Tovar objednaný cez internetovú stránku www.ltex.sk dodávame v lehote 7-14 dní. V prípade, že doba dodania tovaru bude dlhšia, budeme o tom zákazníka informovať.

3 Poplatky za poštovné a balné
3.1 Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom kuriérskej služby UPC s poštovným a balným vo výške 4,95EUR do výšky objednávky 199,16EUR. Nadrozmerný tovar a tovar ťažší ako 20 kg je zasielaný prostredníctvom kuréra za príslušný poplatok poplatok.

4 Výmena tovaru
4.1 Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Výmena sa vzťahuje na veľkosť. Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k úplnej spokojnosti objednávateľa. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

5 Platobné podmienky
5.1 Za objednaný tovar cez www.ltex.sk môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:
zálohová faktúra - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.)
dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky

5.2 Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet Prevádzkovateľa vedený v Tatrabanke, č.ú.: 2624787808/1100.

5.3 Minimálna hodnota tovaru, ktorá môže byť objednaná prostredníctvom stránky www.ltex.sk je 19,92EUR. Dôležité upozornenie: ak túto sumu neprekročíte, systém vám neumožní dokončiť nákup.

5.4 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

6 Záručné podmienky
6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

6.2 V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr kontaktujte Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6.3 Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra).
O nekompletnosti zásielky je nutné informovať do 2 pracovných dní od dátumu dodania. Neskoršie reklamácie týkajúce sa chýbajúceho tovaru nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.
V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má objednávateľ právo:
na výmenu veci
na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci

Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma objednávateľ právo:
na primeranú zľavu z ceny veci

6.4 Poskytnutá záruka sa nevzťahuje
a) na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
b) na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
c) na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, ošetrovaním a údržbou tovaru, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
d) na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
e) na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
f) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
g) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám
h) na výmenu tovaru za iný tovar (ak bol tovar poškodený a reklamácia uznaná tovar Vám vymeníme za rovnaký tovar)
i) na výmenu farby tovaru uvedenej na objednávke za inú farbu tovaru
j) na výmenu upravovaného tovaru (zužovanie, predlžovanie, skracovanie, ...)

6.5 Reklamovaný tovar musí odpovedať hygienickým požiadavkám, musí byť čistý (nesmie byť špinavý, mokrý, zapáchajúci, ... )

6.6 Nepoškodený tovar na výmenu musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od Prevádzkovateľa

6.7 Spôsoby vybavenia reklamácie môžu byť nasledovné: oprava, výmena tovaru za nový t tovar (rovnaký druh tovaru ako bol reklamovaný), zamietnutie reklamácie

Ak zásielka bola v poriadku a na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytnú závady alebo chyby máte právo výrobok reklamovať ihneď po zistení závady až po dobu dvoch rokov.

Pri poslaní tovaru na reklamáciu je potrebné priložiť:
1. reklamačný lístok
2. kópiu faktúry
3. kópiu potvrdenia o zaplatení

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu prevádzky:
L-TEX com s. r. o.
Hurbanová 56
911 01 Trenčín
tel. č. 0948 720 760
www.ltex.sk

Takto prijatá reklamácia bude poslaná na spracovanie.
Reklamačná doba začína plynúť dňom prijatia tovaru na prevádzku.
V zákonnej lehote (do 30 dní), budete oboznámení s výsledkom reklamácie.
Reklamácie, ktoré nebudú spĺňať všetky požadované pravidlá, budú automaticky zamietnuté.

7 Odstúpenie od zmluvy
7.1 Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami. Táto lehota je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Peniaze vrátime do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spolu s odstúpením od zmluvy je potrebné vrátiť späť aj tovar  a zaslať ho poštou na adresu: L-TEX com s. r.o., Hurbanova 56, 911 01 Trenčín. Tovar prosím neposielajte na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

8 Ochrana osobných údajov
8.1 Údaje pri registrácii
Ako Objednávateľ musíte vyplniť pri registrácii alebo objednávke fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky (zaúčtovanie a doručenie). Ide o tieto údaje:
Meno
Priezvisko
Ulica a číslo domu
Mesto a PSČ
Štát
Telefón
E-mail

Ak Objednávateľ vystupuje ako právnická osoba, mal by ešte doplniť aj nasledujúce údaje:
Organizácia
IČO
IČ DPH / DIČ

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Objednávateľa poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.

8.2 Počas návštevy Objednávateľa sú na serveri Prevádzkovateľa uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka, čas návštevy stránky a miesto, odkiaľ ste na stránku prišli).

8.3 Zneaktívnenie registrácie a výmaz e-mailu z rozosielacej správy Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje Prevádzkovateľa na jeho kontaktných údajoch. Registrácia bude zneaktívnená.

8.4 Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

8.5 Odoslaním údajov vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

9 Záverečné ustanovenia
9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

9.3 Tieto špecifické obchodné podmienky www.ltex.sk nadobúdajú platnosť dňa 13. júna 2014.

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Bejelentkezés