Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní pojmy
1.1 Provozovatelem internetového obchodu LTEX.SK je společnost:

L-TEX com s r.o.
M.Rázusa 3
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 36 755 800
DIČ: 2022352574
IČ DPH: SK2022352574
Č.OZP-B / 2007 / 01907-2 / CR1
Č.živ.registra: 350-24155
(Dále jen provozovatel)

1.2 Objednatel je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách www.ltex.sk. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro provozovatele na realizaci objednaného, ​​zaplaceného zboží od objednatele. Veškeré objednávky podané prostřednictvím stránky www.ltex.sk jsou závazné.

1.3 Objednávky uskutečníte tak, že si prostřednictvím nákupního košíku vyberete zboží, následně přejdete k pokladně, kde si zadáte způsob doručení a způsob platby a odešlete objednávku. Po odeslání objednávky obdržíte kopii objednávky e-mailem. Objednávka nad 10.000Kč (270,00€) bude ověřena telefonicky nejpozději v následující pracovní den po přijetí objednávky.

2 Dodání zboží
2.1 Provozovatel se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky objednatele za dohodnutou cenu. Ke každé objednávce bude přiložena faktura.

2.2 Pokud je doručena zásilka poškozena, objednatel sepíše při přebírání zboží reklamaci s doručovatelem a neprodleně o této skutečnosti informuje provozovatele. Následně při řešení reklamace je objednatel povinen poskytnout maximální součinnost.

2.3 Objednatel se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží dojednanou cenu.

2.4 Zboží objednané přes internetovou stránku www.ltex.sk šijeme na základě objednávky, proto ji dodáváme ve lhůtě 7- 21 dní. V případě, že doba dodání zboží bude delší, budeme o tom zákazníka informovat.

3 Poplatky za poštovné a balné
3.1 Zboží je Objednateli dodáno prostřednictvím kurýrní služby UPS s poštovným a balným ve výši 120 Kč do výšky objednávky 1750 Kč. Nadrozměrné zboží a zboží těžší než 20 kg je zasíláno prostřednictvím kurýra za příslušný poplatek.

4 Výměna zboží
4.1 Pokud nejste se zakoupeným zbožím spokojen, jednoduše nám ho do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky zašlete zpět na naši adresu. Zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě. Zboží musí být dodáno neporušené, tak jak bylo převzato od provozovatele a schopné dalšího prodeje a to se všemi listinami (jako je faktura, doklad o převzetí zboží, záruční list a jiné). Výměna se vztahuje na velikost. Každý případ se budeme snažit vyřídit k úplné spokojenosti objednatele. Náklady na výměnu zboží nese objednatel.

5 Platební podmínky
5.1 Za objednané zboží přes www.ltex.sk může Objednatel zaplatit prostřednictvím:
zálohová faktura - na váš e-mail, který jste zadali při registraci přijde vystavena zálohová faktura, ve které najdete všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky (variabilní symbol, číslo účtu, částku, atd.)
dobírka - zaplacení zboží v hotovosti při převzetí zásilky

5.2 Platby za Objednávky se přijímají centrálně na účet Provozovatele vedený v Tatrabance, č.ú .: 2624787808/1100.

5.3 Minimální hodnota zboží, která může být objednána prostřednictvím stránky www.ltex.sk je 500 Kč. Důležité upozornění: pokud tuto částku nepřekročíte, systém vám neumožní dokončit nákup.

5.4 Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

6 Záruční podmínky
6.1 Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak a začíná běžet dnem převzetí zboží objednatelem. Doklad o převzetí zboží (zaplacení) si proto pečlivě uschovejte .

6.2 V případě, že jste od nás obdrželi zboží, které je poškozené nebo nefunkční, co nejdříve kontaktujte Provozovatele.

Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.

6.3 Kupující je povinen po převzetí zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (daňový doklad, faktura).

O nekompletnosti zásilky je nutné informovat do 2 pracovních dnů od data dodání. Pozdější reklamace týkající se chybějícího zboží nelze uznat a taková reklamace bude považována za neoprávněnou.
V případě, že zboží předáno kupujícímu neodpovídá kvalitě uváděné prodávajícím na jeho internetové stránce, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Dodatečné reklamace tohoto typu nebudou uznány.

Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má objednatel právo:
na výměnu věci
na odstoupení od smlouvy / vrácení peněz /

Táž práva přísluší objednateli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
o opětovné vyskytnutí vady po opravě půjde v případě, kdy se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně 2-krát odstraňována, vyskytne opětovně
o větší počet vad půjde v případě, kdy věc má současně nejméně 3 odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání v řádném užívání věci

Pokud jde o neodstranitelné vady, u kterých lze věc užívat, nebo pokud má věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou provozovatel odpovídá, ma objednatel právo:
na přiměřenou slevu z ceny věci

6.4 Poskytnutá záruka se nevztahuje

a) na vady způsobené opotřebením nebo nadměrným užíváním věci,
b) na vady způsobené používáním zboží v podmínkách neodpovídajících povaze zboží, příp. uvedených v příslušné dokumentaci ke zboží,
c) na vady způsobené nesprávným zacházením se zbožím, ošetřováním a údržbou zboží, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem,
d) na vady způsobené mechanickým poškozením zboží, které nastalo po jeho převzetí kupujícím,
e) na zboží používané s vadou, pokud používání zboží s vadami zabrání odstranění vady nebo zvětší rozsah vady,
f) vady a poškození zboží způsobené znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby,
g) vady a poškození zboží, které si kupující způsobil sám
h) na výměnu zboží za jiné zboží (pokud bylo zboží poškozeno a reklamace uznána zboží Vám vyměníme za stejné zboží)
i) na výměnu barvy zboží uvedené na objednávce za jinou barvu zboží
j) na výměnu upravovaného zboží (zužování, prodlužování, zkracování, ...)

6.5 Reklamované zboží musí odpovídat hygienickým požadavkům, musí být čisté (nesmí být špinavé, mokré, zapáchající, ...)

6.6. Reklamované zboží musí být zasláno kompletně, tak jak bylo dodané Provozovatelem

6.7. Nepoškozené zboží na výměnu musí být zasláno kompletně, tak jak bylo dodané Provozovatelem

6.8. Způsoby vyřízení reklamace mohou být následující: oprava, výměna zboží za nové zboží (stejný druh zboží jako bylo reklamované), zamítnutí reklamace

Pokud zásilka byla v pořádku a na dodaném zboží se během záruční doby vyskytnou závady nebo chyby, máte právo výrobek reklamovat ihned po zjištění závady až po dobu dvou let.

K reklamovanému zboží je třeba přiložit:
1. reklamační lístek
2. kopii faktury
3. kopii potvrzení o zaplacení

Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu:
L-TEX com s. r. o.
Hurbanova 56
911 01 Trenčín
tel. č. 0948 720 760
www.ltex.sk

Takto přijatá reklamace bude poslána na zpracování.
Reklamační doba začíná běžet dnem přijetí zboží.
V zákonné lhůtě (do 30 dní), budete seznámeni s výsledkem reklamace.
Reklamace, které nebudou splňovat všechny požadované pravidla budou automaticky zamítnuty.

7 Odstoupení od smlouvy
7.1 Ze zákona je možné bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy (tedy vrácení zboží) do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Zboží musí být dodáno neporušené, tak jak bylo převzato od provozovatele a schopné dalšího prodeje se všemi listinami. Tato lhůta je zachována, pokud je sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zasláno před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Peníze vrátíme do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Spolu s odstoupením od smlouvy je třeba vrátit zpět i zboží a zaslat ho poštou na adresu: L-TEX com s. r.o., Hurbanova 56, 911 01 Trenčín. Zboží prosím neposílejte na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese objednatel.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Údaje při registraci
Jako Objednatel musíte vyplnit při registraci nebo objednávce fakturační údaje, které jsou potřebné pro správné vyřízení objednávky (zaúčtování a doručení). Jde o tyto údaje:
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo domu
Město a PSČ
Stát
Telefon
E-mail

Pokud Objednatel vystupuje jako právnická osoba, měl by ještě doplnit také následující údaje:
Název organizace
IČO
DIČ / IČ DPH

Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru Provozovatele a jsou po přihlášení Objednatele poskytnuty i při jeho dalším nákupu. Údaje může Objednatel dle aktuálních údajů změnit po přihlášení.

8.2 Během návštěvy Objednatele jsou na serveru Provozovatele uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Obsah nákupního košíku, čas návštěvy stránky a místo, odkud jste na stránku přišli).

8.3 Zrušení registrace a výmaz emailu z rozesílací zprávy: pokud bude chtít Objednatel zrušit registraci, kontaktuje Provozovatele na jeho kontaktních údajích. Registrace bude zrušena.

8.4 Stanovisko k poskytnutí Vašich osobních údajů
Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky.

8.5 Odesláním údajů vyjadřuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění Zákona č. 428/2002 Z.z o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

9 Závěrečná ustanovení
9.1 Veškeré právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.

9.2 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit.

9.3 Tyto specifické obchodní podmínky www.ltex.sk nabývají platnosti dne 13. června 2014.

Zdravotnícke oblečenie, šaty a pracovné odevy LTEX Zdravotnické oblečení, šaty a pracovní oděvy LTEX LTEX - Öröm öltözködni

Upozornenie zákazníkom

Zboží nedržíme skladem, ale šijeme na základě objednávky. Proto upozorňujeme, že výrobní proces trvá několik týdnů. Prosíme, abyste řádně změřili a svědomitě vybrali svou velikost v naší velikostní tabulce. Děkujeme za pochopení!

Gekon TEAM

Potrebujete poradiť s oblečením?
Maroš Meško LTEX zdravotnícke oblečenie
S výběrem oblečení Vám poradí Maroš Meško
Telefonický kontakt+421 948 720 760
pondělí - pátek 8.30 - 15.30

Výběr z našeho sportovního oblečení GekonSport:

sportovní legíny, šátky a čelenky, sportovní čepice, sportovní podprsenky

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení